PolskiAngielski
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Szukaj

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.olafltd.com   

z 10.08.2022r. 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient wymiennie Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. SprzedawcaOLAF LTD Bartłomiej Kocznur. zwany dalej OLAF LTD, prowadzący sklep Internetowy www.olafltd.com 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.olafltd.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.olafltd.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Usługa – oferowane w serwisie internetowym dostępnym pod www.olafltd.com szkolenia online lub porady online;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OLAF LTD a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Operator Płatności – PayNow.pl, spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.olafltd.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod, www.olafltd.com prowadzony jest przez OLAF LTD

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów i usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1.  Dostępu do Internetu, najlepiej z szybkością powyżej 20 Mbps
  2. Standardowej przeglądarki Internetowej, w aktualnej wersji produktu
  3. posiadania aktywnego adresu e-mail 
  4. w przypadku porad online, dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami, mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem. 
  5. Możliwości odtwarzanie plików audio i wideo, a także pdf.

2.6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OLAF LTD zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.olafltd.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. OLAF LTD może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OLAF LTD za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OLAF LTD.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OLAF LTD.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OLAF LTD

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

IV. Prawa własności intelektualnej

 

4.1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.


4. 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

V. Ścieżka zawarcia transakcji 

 

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.olafltd.com dokonać wyboru towaru lub usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów / Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru / Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OLAF LTD Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zakupu”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Udostępnianie usług

 

Udostępnienie usług i korzystanie ze szkolenia

6.1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.
 

6.2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 5.1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 

6.3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 

6.4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas nie krótszy niż 1 rok. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 

6.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 

6.6. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.


VII. Usługa porady online

7.1. Zakupiona Usługa porady online zostanie potwierdzona Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych potwierdzających wyłączny i przynależny termin Usługi porady dla Kupującego, w tym wybrany przez Kupującego dzień i godzinę oraz dane do połączenia się online poprzez aplikację lub podobne.


7.2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 

7.3. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do Urządzenia, Internetu i aktywnego konta Zoom, Skype, Teams, Webex umożliwiającego jego połączenie ze Sprzedającym w programie Zoom, Skype, Teams, Webex, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.
 

7.4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć porady online w ustalonym w Umowie terminie poinformuje niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż na 72 godziny przed terminem porady online. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin porady online dogodny dla Stron.
 

7.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym poprzez Zoom, Skype, Teams, Webex w ramach zakupionej usługi-porady online jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

 

 

VIII. Dostawa Towarów

8.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem zleconym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy podawane są na stronie Sklepu w tabeli z kosztami.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

8.3. Termin realizacji dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin dostawy poza granicami kraju zależy od specyfiki danego obszaru. 

8.4. Warunki dostawy Towarów dopasowanych do specyficznych zamówień klientów, będą ustalane indywidualnie po ustaleniu specyfikacji Towarów i potwierdzeniu ich dostępności przez producentów. W takich przypadkach wymagane będą przedpłaty i lub zadatki. 

8.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.olafltd.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

IX. Ceny i metody płatności

9.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i w euro. Zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

9.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) złotówki przelewem na numer konta bankowego MBANK PL29 1140 2004 0000 3402 8265 9779 oraz euro przelewem na numer konta bankowego MBANK PL90 1140 2004 0000 3012 1668 4584

b.) płatnością w systemie Paynow.pl 

c.) zapłata kartą płatniczą w systemie Paynow.pl,

d.) kodem Blik

 

 X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


10.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne jednoznaczne oświadczenie na piśmie, pocztą lub pocztą elektroniczną, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres OLAF LTD Bartłomiej Kocznur podany w niniejszym Regulaminie.

10.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

10.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku 

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.olafltd.com, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • Usług (towarów) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

OLAF LTD Bartłomiej Kocznur, ul. Kniaziewicza 45 lokal 240, 05-500 Piaseczno. 

10.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

10.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

 

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1. OLAF LTD Bartłomiej Kocznur jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@olafltd.com ,  OLAF LTD Bartłomiej Kocznur. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.3. OLAF LTD Bartłomiej Kocznur jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług 

12.1. OLAF LTD Bartłomiej Kocznur podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w jak najkrótszym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OLAF LTD  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OLAF LTD Bartłomiej Kocznur, ul. Kniaziewicza 45 lokal 240, 05-500 Piaseczno, mailowo pod adres sklep@olafltd.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

12.5. OLAF LTD Bartłomiej Kocznur zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLAF LTD Bartłomiej Kocznur a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OLAF LTD Bartłomiej Kocznur a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OLAF LTD Bartłomiej Kocznur

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

Przejdź do strony głównej
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu